ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง 128 หมู่ 5 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

Website : www.e-sarntech.ac.th E-mail : info@e-sarntech.ac.th

โทรศัพท์ 042-398282 โทรสาร 042-398282

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุดรธานี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและ ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

1
สภาพสังคมของชุมชน

เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ฯลฯ

2
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน

เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ

3
ข้อมูลของผู้ปกครอง

เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ