หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขางานยานยนต์


สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานการขายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หลักสูตร 2 ปี


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางานเทคนิคยานยนต์


สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด