E-Sarntech 2: สาขางานการขาย

รวมผลงานของสาขาการตลาด ของครู

วิจัย

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางสาขา

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ของทางสาขา

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ของทางสาขา

โครงการ/โครงงาน

โครงการ/โครงงานของทางสาขา

รวมผลงานของสาขาการตลาด ของนักเรียน

วิจัย

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางสาขา

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ของทางสาขา

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ของทางสาขา

โครงการ/โครงงาน

โครงการ/โครงงานของทางสาขา